Jakość

0

ISO

System ISO 9001:2015 w naszej firmie charakteryzuje się procesowym podejściem do zarządzania.
Stanowi on gwarancję stałego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności i obejmuje usługi spedycji samochodowej, kolejowej oraz usługę przeładunku. Zdefiniowaliśmy wszystkie procesy zachodzące w firmie oraz ich wzajemne powiązania. Ustaliliśmy odpowiedzialność za każde działanie i odpowiednie wskaźniki, które są przez nas nadzorowane. Gwarantuje to wysoką jakość usług oferowanych przez naszą firmę, o czym świadczą przyznane nam certyfikaty.

System Zarządzania Jakością został wdrożony w naszej firmie w 2004 roku. Pierwszy audyt certyfikujący przeprowadziła firma SGS Polska Sp. z o.o. Ostatni audyt certyfikujący przeprowadziło Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

System ten obejmuje następujące usługi spedycji oferowane przez naszą firmę:
- spedycję samochodową, świadczoną przez grupę Przewoźników Kwalifikowanych;
- spedycję kombinowaną, w tym dowóz do miejsca przeładunku, przeładunek, transport kolejowy;
oraz następujące lokalizacje:
- centralę firmy w Warszawie,
- oddział w Gołuchowie.

IFS

W październiku 2012 r. przeszliśmy pomyślnie audyt w zakresie IFS Logistic, co zaowocowało otrzymaniem w listopadzie 2012 r. certyfikatu IFS w zakresie transportu samochodowego.
Standard IFS łączy wymagania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa żywności, zasady dobrych praktyk produkcyjnych, analizy zagrożeń HACCP oraz analizy ryzyka w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, legalnością i jakością żywności. Reguluje również postępowanie z alergenami i organizmami modyfikowanymi genetycznie zgodnie z aktualnym prawodawstwem UE.
Certyfikat standardu IFS stanowi jeden z najważniejszych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności.

WSK

Maj 2014 r. był dla nas miesiącem uzyskania certyfikatu WSK (Wewnętrznego Systemu Kontroli). Audyt certyfikujący został przeprowadzony przez Wojskową Akademię Techniczną.
Certyfikat WSK otrzymują podmioty biorące udział w międzynarodowym obrocie produktami podwójnego zastosowania (Dual-Use) lub uzbrojeniem (Military List). System stanowi narzędzie zabezpieczające uczestników obrotu przed działaniami niezgodnymi z krajowymi przepisami dotyczącymi kontroli obrotu oraz zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.
Wymogi WSK stanowią uzupełnienie normy PN-EN ISO 9001.

AQAP

W maju 2015 r. przeszliśmy pozytywnie audyt przeprowadzony przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, czego efektem było otrzymanie w czerwcu 2015 r. certyfikatu AQAP 2130:2009. AQAP (Allied Quality Assurance Publication) to wymagania NATO, dotyczące zapewnienia jakości w dostawach wyrobów i usług dla wojska.
Uzyskany przez nas certyfikat obejmuje spedycję lotniczą, morską, kolejową oraz samochodową.

AEO

Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), przyznany naszej spółce Polfrost Terminal, nadaje uprawnienia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej, dotyczącej bezpieczeństwa oraz pozwala na uproszczenia przewidziane w ramach przepisów celnych.


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl